Et stærkt civilsamfund som modmagt til system og marked

I de seneste årtier er den politiske magt blevet svækket parallelt med en stigende økonomisk dominans. Det politiske system i Danmark, herunder Lejre Kommune, har tilpasset politik og planlægning til den økonomiske nyttetænknings vilkår og prioriteret de umiddelbare behov, på bekostning af langsigtet tænkning, eksempelvis med målstyring og lange skoledage i folkeskolen og sammenlægning af skoler og børnehaver. Stordriftsfordelene ved kommunesammenlægningen mangler endnu at blive dokumenteret. Politiske svar på nye udfordringer, har manglet at forholde sig til de svært målbare omkostninger som tab af livskvalitet, trivsel, sammenhængskraft, identitet, æstetik, medmenneskelighed og forholdet til naturen.

Når hverken kommunen, systemet eller markedet kan værdisætte livsverdenens væsentligste værdier, så må nogle andre til, og det er borgerne. I Alternativet i Lejre ved vi, at borgernes bidrag til at træffe de vigtige og langsigtede beslutninger er særdeles væsentlige, og her tænkes ikke at stemme på det parti, der ”siger” det mest ”rigtige” om den kommende valgperiode. Vi ønsker ikke at inddrage borgerne fordi vi skal ifølge loven, eller fordi borgerinddragelse kan medvirke til at legitimere en politisk ”nødvendig” beslutning. Vi ønsker at inddrage borgerne i vigtige beslutninger om den fysiske planlægning af deres eget lokalområde og den tilhørende servicebetjening, fordi de som de eneste kan tilføre viden og argumenter, der sikrer en langsigtet bæredygtig udvikling af de selvsamme lokalområder, uden en kollektiv skelen til den internationale konkurrence, udligningsordningen eller diskonteringsraten.

Alternativet i Lejre foreslår derfor helt konkret, at alle byer i Lejre Kommune opretter eller formaliserer landsbylaug, hvor lokale ildsjæle og borgere inddrages i vigtige politiske spørgsmål om kommunens udvikling, herunder lokalplanlægningen, og får tildelt en både formel og reel indflydelse. Derudover foreslår vi, at Lejre Kommune opretter borgerbudgetter, hvor bylaugene og borgerne får mulighed og frihed til at bestemme over en del af det kommunale budget, som de kan bruge på lokale aktiviteter og projekter. Vi foreslår endvidere, at der indføres mulighed for at stille borgerdrevne forslag i Lejre Kommune, hvilket betyder, at alle borgere kan få et forslag til afstemning i kommunalbestyrelsen, hvis 500 medborgere bakker op om det.

Vi vil gerne fremme en ny fællesskabs- og iværksætterkultur, skabt af borgerne, som et bærende element i omstillingen til en social- miljømæssig og økonomisk bæredygtig kommune. Initiativet skal komme fra borgerne, men kommunerne skal skabe rammerne for en mere fri udfoldelse af det engagement og den virketrang, som borgerne besidder. Derfor foreslår vi, at der oprettes eller oprustes kulturhuse i kommunens hovedbyer og at lokale ildsjæle i samarbejde med kommunen, får den fornødne hjælp og vejledning til at starte lokale virksomheder, private institutioner eller foreninger, som kan varetage nogle lokale behov, herunder også offentlige serviceopgaver.

Med disse forslag håber vi, at kunne bidrage til skabelsen af liv, kultur og fællesskaber i lokalsamfundene, at bringe kommunen og demokratiet nærmere borgeren, at styrke sammenhængskraften i lokalområderne og hele kommunen. Vi tror på, at civilsamfundet igen kan blive det vigtigste, mest meningsskabende og kulturbærende fundament i Lejre Kommune.