Natur og landbrug

NATUR FORSLAG 1: MERE BIODIVERSITET I KOMMUNEN:

Lejre Kommune skal understøtte og undersøge, hvordan der kan skabes sameksistens imellem samfund og biodiversitet ved at integrere naturhensyn i landbrug, i skovbrug og i byerne i videst muligt omfang - uden at kompromittere arealernes funktioner til produktion, beboelse og transport.

Lejre Kommune skal indarbejde bio­diversitets fremmende tiltag i byplanlægning, klimatilpasningsprojekter og parker. Vi vil have mere rig natur, som skal bruges meget mere af institutioner og af skoler på alle niveauer. Na­turvejledningen og -undervisningen har i denne proces en afgørende rolle, og de nye genera­tioners viden og forståelse af natur, økologi og biodiversitets skal styrkes i folkeskolen af na­turvejledere, biologilærere og undervisere.

NATUR FORSLAG 2: NATURKVALITETSPLANLÆGNING:

Gennemførelse af naturkvalitetsplanlægning for naturen i hele kommunen og prioritering af midlerne til de bedste levesteder. Metoden er opfundet for længst, og det vil give et rigtigt godt billede af, hvordan naturens tilstand udvikler sig over tid.

NATUR FORSLAG 3: VILD NATUR I NATIONALPARKEN:

Nationalpark Skjoldungernes land har store arealer beliggende i Lejre Kommune og kommunen er repræsenteret i nationalparkens bestyrelsen. Alternativet Lejre mener at kommunen skal arbejde for en nationalpark med så meget vild natur som overhovedet muligt. Vi mener at der skal arbejdes målrettet ud fra fx Rune Engelbreth Larsens materiale.

 http://danarige.dk/naturnationalpark-bidstrup-skovene/

NATUR FORSLAG 4: INDDRAGELSE AF PRIVATE LODSEJERE:
Mange  af kommunens områder med værdifuld skov og lysåben natur med højere biodiversitetspotentiale ligger hos de private lodsejere. Er der et økonomisk råderum kunne køb, jordfordeling af disse særligt værdifulde arealer komme på tale. En anden mulighed kunne være særlige præmier, mærkninger eller andre anerkende tiltag, som må antages at have høje PR mæssig værdi for lodsejeren.


NATUR FORSLAG 5:FRIVILLIGHED I NATURPLEJEN:
Frivillighed i naturplejen og tildeling af kommunale arealer til særlig natur- og biodiversitetsfremmende tiltag, sikrer borgernes ejerskab og engagement, Dette går godt i spænd med Alternativets forslag og borgerpuljer og borgerdrevne budgetter. Dette vil vi gerne have mere af og vi vil også gerne give mulighed for flere kommunale frivillig-koordi­natorer inden for naturområdet, der kan bistå foreninger og/eller enkeltpersoner i ansøg­ningsfasen, samt sikre koordinationen og kvali­teten i projekterne, hvor det er nødvendigt.

LANDBRUGS FORSLAG 1: 
Lejre Kommune skal tildele kommunale arealer til særlig natur- og biodiversitetsfremmende tiltag og iværksætte forsøg på kommunale arealer med særligt klimavenlige og klimaforbedrende dyrkningsmetoder. Som eksempler kan nævnes permakulturelt land- og skovbrug, som er CO2 negative dyrkningsmetoder uden gødningsbehov og med højt fødevareafkast.